Ben je een sociale ondernemer of vooral commerci?le rakker?

Sociale ondernemers – individuen die actief zijn als starter of als eigenaar-manager van een activiteit, organisatie of initiatief dat een specifiek sociaal, milieu- of gemeenschapsdoel dient – verschillen in zowel individueel als organisatorisch opzicht van commerciële ondernemers. Sociale ondernemers lijken over het algemeen minder ondernemend dan commerciële ondernemers. Dit blijkt uit het recent verschenen research report ‘Social and Commercial Entrepreneurship: Exploring Individual and Organizational Characteristics’ van onderzoeksbureau EIM in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Katholieke Universiteit Leuven en de Vlerick Leuven Gent Management School.

Sociale ondernemers versus commerciële ondernemers
Op individueel niveau zien we dat sociale ondernemers over het algemeen jonger en hoger opgeleid zijn dan commerciële ondernemers. Daarnaast zijn ze minder geneigd fulltime aan de slag te gaan in hun activiteit, organisatie of initiatief. Sociale ondernemers houden er namelijk vaak nog een andere baan op na, terwijl voor commerciële ondernemers ondernemerschap overwegend de hoofdactiviteit is.

Ook het beeld dat sociale en commerciële ondernemers van ondernemerschap hebben verschilt. Kenmerkend zijn de verschillen met betrekking tot ondernemerschap als wenselijke carrièrekeuze, en status en respect voor succesvolle ondernemers. Over het algemeen zijn commerciële ondernemers meer dan sociale ondernemers van mening dat de maatschappij ondernemerschap als een wenselijke carrièrekeuze ziet. Daarentegen denken sociale ondernemers meer dan commerciële ondernemers dat succesvolle ondernemers een hoge mate van status en respect krijgen. Verder zijn commerciële ondernemers zekerder over hun ondernemerschapscapaciteiten zoals ervaring, kennis en vaardigheden dan sociale ondernemers.

Sociale activiteiten versus commerciële activiteiten
Op organisatorisch niveau ondersteunen de resultaten het beeld dat sociale ondernemers vooral waarde hechten aan het creëren van sociale waarde, terwijl commerciële ondernemers overwegend gericht zijn op het creëren van economische waarde. Dit uit zich ook in ambities in termen van werkgelegenheidsgroei. Commerciële ondernemers zijn over het algemeen ambitieuzer; ze voorzien een snellere groei van hun personeelsbestand dan sociale ondernemers. Als het gaat om milieugerelateerde waarde, dan blijkt dat commerciële ondernemers hier over het algemeen meer belang aan hechten dan sociale ondernemers.

Bundeling van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
Er is in toenemende mate belangstelling voor sociaal ondernemerschap en sociale ondernemers. Kennis over sociale ondernemers en hun activiteiten, organisaties of initiatieven is tot op heden echter nog beperkt. Middels kwalitatieve en kwantitatieve gegevens worden in deze studie diverse stellingen gegenereerd, die in vervolgonderzoek empirisch getoetst kunnen worden. Voor de kwantitatieve gegevens is geput uit unieke data van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2009 voor twee West-Europese landen – Nederland en België. Deze cijfers zijn verrijkt met inzichten uit interviews met experts in het veld van sociaal ondernemerschap en aanverwante gebieden.

Voor inlichtingen: 079 322 22 00